Strategiprocessen

Arbetet med att utveckla Sverige till en fantastiskt destination fortsätter. 2010 lanserades "Strategi för hållbar besöksnäring 2020". Visionen var att uppnå en fördubbling av besöksnäringen i Sverige på tio år, d.v.s. fram till 2020. Det var en mycket hög ambitoinsnivå och vi kommer att behöva anstränga oss ytterligare för att nå nya mål.

 

​Besöksnäringens utveckling behöver belysas i nya perspektiv. Det är viktigt att förstå hur besöksnäringen kan hantera framtida utmaningar och samtidigt utveckla strategier och insatser som driver fram landet till en konkurrenskraftig och ledande turismnation.

 

Arbetet att utveckla Sverige till en fantastisk destination är en process. Det är också en process att sätta mål och skapa en vision. Därför har Visit the Future drivits i projektform med arbetsgrupper, think-tanks, research, benchmarks och intervjuer etc för att så långt det är möjligt fånga in så många åsikter som möjligt.

Resultat

Svensk Turism har i samarbete med Tillväxtverket arbetat med kunskapsutveckling utifrån konceptet Visit the Future i två projekt under 2016 till 2020. 

 

- Visit the Future del 1 resulterade i en rapport som lanserades i december 2017. Klicka på bilden intill för att läsa rapporten.
 

​​- Visit the Future del 2 är avslutat och har resulterat i en omfattande rapport "Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling" som spänner över många olika kompetensområden viktiga för framtidens besöksnäring. I rapporten beskrivs utvecklingen fram till nu, befintliga och framtida behov och utmaningar, trender och scenarier för framtiden. Rapporten lägger fram ett stort antal konkreta förslag på insatser och aktiviteter samt förslag på aktörer som behöver bidra. 

Visit the future

VISIT THE FUTURE

del 1

Klicka på bilden för att
ta del av rapporten

”Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling” utgör inte en färdig strategi utan är ett underlag för ett fortsatt strategiskt utvecklingsarbete inom svensk turismindustri.

Svensk Turism har och kommer fortsatt använda rapporten:

  • som arbetsmaterial i diskussion med politiken i samband med att forma regeringens nationella strategi och handlingsplaner för svensk besöksnäring

  • i arbetet med etablering av samverkansarenan för besöksnäringen

  • i övrigt strategiskt arbete för besöksnäringens utveckling

Ambitionen med detta arbete har varit att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut. Detta som stöd för dagens och morgondagens besöksnäring!