Visit the Future

Uppdaterat: 17 nov. 2020

- projektet är avslutat och nu börjar det viktiga arbetet framåt.


I två projekt under fyra år har Svensk Turism i samarbete med Tillväxtverket arbetat med kunskapsutveckling utifrån konceptet Visit the Future. Projekten har varit starten på en resa för att identifiera och beskriva besöksnäringens utmaningar och möjligheter inför framtiden. Arbetet har drivits under projektledning av Svensk Destinationsutveckling

Projektet startades utifrån återkommande diskussioner kring globala trender och pågående stora strukturförändringar i Sverige och omvärlden och behovet av att synliggöra och hantera dessa i den strategiska planeringen av den svenska besöksnäringen. Besöksnäringens utveckling behöver belysas i nya perspektiv. Det är viktigt att förstå hur besöksnäringen kan hantera framtida utmaningar och samtidigt utveckla strategier och insatser som driver fram landet till en konkurrenskraftig och ledande turismnation.

Projektet Visit the Future är nu avslutat och har resulterat i en omfattande rapport som spänner över många olika kompetensområden som är viktiga för framtidens besöksnäring. I rapporten beskrivs utvecklingen fram till nu, befintliga och framtida behov och utmaningar, trender och scenarier för framtiden. Rapporten lägger fram ett stort antal konkreta förslag på insatser och aktiviteter samt förslag på aktörer som behöver bidra. Den del av arbetet som avser kunskapsutveckling har skett i samarbete mellan Svensk Turism och Tillväxtverket medan utveckling av färdplaner och förslag har genomförts av Svensk Destinationsutveckling på uppdrag av Svensk Turism och med finansiellt stöd av Tillväxtverket.

Ambitionen med detta arbete har varit att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut. Detta som stöd för dagens och morgondagens besöksnäring.

Svensk Turism kommer inledningsvis behålla rapporten som internt arbetsmaterial in i de processer som bolaget idag är involverade i. Detta för att kunna ta tillvara på rapportens slutsatser kopplat till nedan framkomna situationer på bästa sätt:

· Covid-19s påverkan på besöksnäringen och den stora osäkerheten framåt.

· Svensk Turism AB:s roll har förändrats under 2020 och det pågår just nu diskussioner om framtida långsiktig organisering av näringen. Dessa diskussioner behöver landa i hur kommande strukturer skall se ut.

· Svensk Turism har under 2020, tillsammans med Tillväxtverket och på regeringens uppdrag, startat arbetet med att utveckla en samverkansarena för besöksnäringen. Uppdraget är ännu inte helt genomfört och det finns anledning att avvakta resultaten från detta framförallt kopplat till hur samverkansarenan skall förvaltas och utvecklas på längre sikt. Frågan hänger ihop med näringens långsiktiga organisering.

· Näringsdepartementet har nyligen bjudit in Svensk Turism att delta i arbetet med slutförande av regeringens strategi inför att denna skall läggas fram. Styrelsen i Svensk Turism har beslutat att delta i detta arbete i syfte att kunna ställa sig bakom en gemensam strategi med politiken istället för att lägga fram en egen.

Svensk Turism kommer överväga slutsatserna i rapporten och se över vilka av dessa som fortsatt är relevanta utifrån ovan förutsättningar. Slutrapporten kommer bland annat att användas:

· som arbetsmaterial i diskussion med politiken i samband med att forma regeringens nationella strategi för svensk besöksnäring.

· i arbetet med etablering av samverkansarenan där de förslag som lagts kring arenan kommer att analyseras noga.

· i övrigt strategiskt arbete för besöksnäringen utveckling.

Det har varit en gedigen uppgift att samla och sammanfatta allt det som kommit fram under projektets gång och vi vill rikta ett stort tack till Tord Carnlöf på Svedest för en mycket bra rapport. Vi vill också tacka alla de personer över hela landet som varit involverade och bidragit genom think tanks, intervjuer, seminarier, pilotprojekt, i strategiarbetsgrupper med mera.

59 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla