Besöksnäringen i förändring

Svensk Turism har i samarbete med Tillväxtverket arbetat med kunskapsutveckling utifrån konceptet Visit the Future i två projekt under fyra år. 2016 till 2020. Projektet startade under våren 2016 med nedanstående syften och mål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visit the Futures syfte:

 • att kartlägga, analysera och skapa förståelse för de samhälls- och näringslivsförändringar som skett under senare år, och väntas ske i framtiden så att besöksnäringen kan påskynda sin roll som tillväxtmotor.

​​

 • att få kunskap och koppla ihop företag i besöksnäringen och integrera med andra växande näringar och med företag i branscher som anses ligga utanför den traditionella besöksnäringen och dra ömsesidig nytta av varandra.

 

 • att skapa insikt och idéer hur besöksnäringen kan bidra offensivt och innovationsdrivet till positiv samhällspåverkan.

 

 • att skapa en fortsatt mer innovativ och progressiv utveckling genom samverkan med fler och mer lönsamma företag för tillväxt och nya arbetstillfällen.

 

 • att projektets resultat ska kunna ligga till grund och vara  ett underlag för utvecklingen av en Nationell besöksnäringsstrategi 2030.

 

Visit the Futures mål:

 • att leverera en nuläges och framtidsstudie med internationellt och nationellt perspektiv som grund till kommande strategiarbete för svensk besöksnäring.

 • att sprida uppdragets resultat och nå brett genomslag genom att använda flera kanaler som film, digital media. rapport inkl. populärversion etc. (Beslut tas av styrgruppen i samband med att projektet avslutas och kommer att vara beroende av både projektresultat, ekonomi och praktiska förutsättningar).

 • att även sprida resultat under projektets gång – facebook och blogg (och även få till stånd en dialog med näringen och experter)

 • att projektet har som mål att nå nationella beslutsfattare och/eller nyckelpersoner med inverkan på svensk besöksnäringsutveckling ska ta del av resultatet.
   

VISIT THE FUTURE

del 1

Klicka på bilden för att
ta del av rapporten